Jak ustala się wysokość zasiłku macierzyńskiego?

Chociaż ZUS publikuje wciąż nowe wyjaśnienia, wskazuje podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, nadal wielu pracodawców ma z tym problem. Najwięcej niejasności wywołują dodatki do wynagrodzenia za pracę oraz urlop wychowawczy i wypoczynkowy.

Zasiłek macierzyński –  jak obliczyć podstawę wymiaru?

Do wyznaczenia wysokości podstawy zasiłku macierzyńskiego stosuje się zasady podobne do tych przy ustalaniu podstawy zasiłku chorobowego. Podstawą tą jest wynagrodzenie pracownicy obejmujące okres 12 miesięcy (roku kalendarzowego), które przepracowała przed miesiącem, w którym urodziła dziecko/dzieci.

Wynagrodzenie to przychód, którzy został osiągnięty przez pracownicę. Jest on podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu wszystkich składek odprowadzonych na ubezpieczenie społeczne. W przypadku, gdy kobieta przed urlopem macierzyńskim nie była zdolna do pracy, ponieważ chorowała, obliczając podstawę zasiłku macierzyńskiego należy wziąć pod uwagę kwotę wynagrodzenia, na podstawie której została  wyliczona wysokość zasiłku chorobowego.

Jeżeli wystąpiła taka sytuacja, że pracownica w ciągu ostatnich pełnych 12 miesięcy nie otrzymała wynagrodzenia z powodu nieobecności (usprawiedliwionej), podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego oblicza się w ten sposób, że uwzględnia się wynagrodzenie uzupełnione – czyli takie za okres, w którym przepracowana została przez nią połowa obowiązującego czasu pracy. Należy dodać, że wynagrodzenie uzupełnione to wysokość przychodu za miesiąc. Obowiązuje tutaj założenie, że pracownik pracuje w pełnym wymiarze czasu.

Elementy nieuwzględnione w podstawie zasiłku macierzyńskiego

Jak wspomniano wyżej, wielu pracodawców ma problem z tym, jak do podstawy zasiłku macierzyńskiego wliczyć wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy. Według ZUS ten rodzaj wynagrodzenia jest elementem składowym podstawy zasiłku macierzyńskiego. Występują jednak elementy, których się w tej podstawie nie uwzględnia, a są to:

  • ekwiwalent za urlop wypoczynkowy, którego pracownik nie wykorzystał,
  • wynagrodzenie za czas choroby, które wypłacane jest zgodnie z art. art. 92 Kodeksu pracy  i zasiłków z ubezpieczenia społecznego,
  • inne składniki wynagrodzenia takie jak: premie, nagrody, dodatki motywacyjne (art. 41 ust. 1 ustawy o zasiłkach), do których kobieta ma prawo nawet w trakcie pobierania zasiłku macierzyńskiego regulowane postanowieniami układów zbiorowych pracy lub przepisami o wynagradzaniu.

Kwestia zasiłku macierzyńskiego  w przypadku  porodu w okresie urlopu wychowawczego

Zasiłek macierzyński i urlop wychowawczy traktowane są identycznie jak świadczenie pracy. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że kobieta w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym urodzi kolejne dziecko, wymiar podstawy zasiłku uzależniony jest od długości czasu przebywania na urlopie przed porodem. Szczególnie istotne jest, czy ten okres wynosił rok (12 miesięcy), czy był krótszy. Jeżeli urlop wychowawczy trwał przez okres 12 miesięcy przed miesiącem, w którym kobieta urodziła dziecko, za podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego bierze się wysokość wynagrodzenia, jakie przysługiwałoby pracownicy, gdyby przepracowała pełny miesiąc, w którym uzyskała prawo do zasiłku.
Jeżeli urlop wychowawczy był krótszy niż rok, podstawą wymiaru zasiłku macierzyńskiego jest wynagrodzenie za okres 12 miesięcy poprzedzających miesiąc, w którym nastąpił poród. Nie uwzględnia się miesięcy, w których przepracowano mniej niż połowę czasu pracy. W tym wypadku za podstawę wyliczenia zasiłku przyjmuje się wynagrodzenie uzupełniające.

Istnieją specjalistyczne platformy do księgowości świadczonej online. Udostępniają ona obok księgowości i doradztwa nowoczesne narzędzia informatyczne, które są niezbędne do sprawnego zarządzania firmą. Dostępność do takiej platformy jest całodobowa i można z niej korzystać z każdego miejsca, w którym jest dostęp do Internetu. Można samodzielnie fakturować, prowadzić księgowość, kadry, magazyn, liczyć na wsparcie zespołu ekspertów od księgowości, prawa podatkowego, prawa pracy oraz prawa gospodarczego.